top of page

AVÍS LEGAl

Aquesta pàgina web implica l'acceptació plena i sense reserves del termes i continguts en el present avís legal.

 

DADES INDENTIFICATIVES

En compliment de l'article  10 de la Ley 24/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), l'informen que el propietari de www.cotilleriamerce.com (en endavant COTILLERIA MERCÈ) és Elisenda Carbonell Montmany amb 46127691h amb domicili al c/Girona, 76 08009 de Barcelona. L'adreça electrònica de contacte és cotilleriamerce@hotmail.com.

Aquesta pàgina web i  el seus continguts, inclusos textos, imatges, base de dades, codis i qualsevol altre material són propietat de COTILLERIA MERCÈ o de tercers que han autorizat l'ús d'aquests continguts. Tot aquest material està sota el marc de la legislació de protecció de la propietat intelectual. Els seus titulars es reserven les acciones legalment oportunes per a reparar les danys  i perjudicis causats per qualsevol acte que vulnera els drets de la propietat intelectual sobre apuesta continguts. Tot accés a aquest lloc web queda subjecte a les condiciones seguents:

 - Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o enviar tan el contingut com el codi de les pàgines, només es por fer amb l'autorització expressa i per escrit de COTILLERIA MERCÈ. L'informació que es facilita en aquesta pàgina no por ser objecte per part dels usuaris de venta o seció, sota cap concepte, incluida la gratuita.

 - COTILLERIA MERCÈ és una marca legalment registrada. queda absolutamente prohibit qualsevol ús o reproducció d'aquesta sense la seva autorització prèvia i per escrit de COTILLERIA MERCÈ.

 - L'usuari es compromet a utilitzar haquets servei sense incórrer en activititats que puguin ser considerats ilícits o illegals, que infringeixin els drets de COTILLERIA MERCÈ de tercers o es puguin atemptar contra les normes vigents. COTILLERIA MERCÈ no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació d'aquest lloc web, encara que hi haurà que atenir-se a les prescripciones i advertències  que s'estableixin  per a determinats documents i aplicatius.

 

 -  COTILLERIA MERCÈ donarà estricta cumpliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protección de Datoss de Carácter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de carácter personal de l'usuari, preservant la seva privacitat i confidencialidad.

 - En compliment en l´establert en l'article 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD), COTILLERIA MERCÈ us informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin a través de la nostra página web , així com les dades a les que COTILLERIA MERCÈ té accés com a resultat de la seva negociación, consulta o solicituts realitzades a través de la pàgina web de COTILLERIA MERCÈ serán recollits en una base de dades del que és responsable COTILLERIA MERCÈ.

   

bottom of page